webdesign : databáze : reality : zprostředkování : jazyková škola : cestovní agentura

Právní formy firemPrávní formy podnikání

Fyzická osoba nezapsaná v obch. rejstříku - osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění. Zdánlivě nejsnazší forma podnikání - velice jednoduché získání živnost. listu, které je však vykoupeno takřka nemožností ukončit podnikání. Ode dne získání oprávnění k podnikání ručí za eventuelní závazky (dluhy, daně, odvody, poplatky, škody, penále apod.) osobním majetkem.

Fyzická osoba zapsaná v obch. rejstříku - dobrovolný nebo povinný zápis do obch. rejstříku (některé licence a oprávnění nebo jiné předpisy). Povinnost vést podvojné účetnictví. Možnost udělit prokuru.

Sdružení fyzických osob - nemá žádnou právní subjektivitu. Veškeré právní úkony činní sami účastníci sdružení. Za závazky vůči třetím osobám ručí všichni účastníci společně a nerozdílně. Ručení účastníků sdružení nelze omezit ani smlouvou. Za závazky vůči třetím osobám jsou všichni účastníci zavázáni společně, např. pokud jeden z účastníků sdružení nadělá při podnikání dluhy a nemá žádný majetek, může být další z účastníků sdružení přinucen věřiteli, aby tyto dluhy zaplatil ze svého osobního majetku. Je-li jeden z účastníků sdružení plátce DPH, pak se musí i ostatní účastníci sdružení k odvodu této daně zaregistrovat.

Společnosti

Společnost s ručení omezeným s.r.o. - je nejjednodušším typem kapitálové společnosti, přestože obsahuje mnoho prvků osobní společnosti. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Společníci ručí pouze případnou nesplacenou částí svého vkladu. Společnost může mít od jednoho do padesáti společníků. Společnost zastupuje jednatel.

Veřejná obchodní společnost, v.o.s. - je společností čistě osobní, protože všichni její společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem společně a nerozdílně (stejně jako podnikající fyzická osoba). Veřejná obchodní společnost je nejjednodušší typ obchodní společnosti. Společnost musí založit alespoň dva společníci, mohou to být fyzické i právnické osoby. Společnost nemusí mít základní kapitál (dříve základní jmění). V případě úmrtí nebo zániku předposledního společníka zaniká celá veřejná obchodní společnost.

Komanditní společnost, k. s. - je společností se smíšenými prvky osobní a kapitálové společnosti. Společníci nemají stejné postavení a dělí se do dvou skupin.
Komanditisté ručí za závazky společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Toto postavení společníků tvoří kapitálový prvek společnosti. Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5 000,-- Kč.
Komplementáři ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (stejně jako podnikající fyzická osoba). Toto postavení společníků tvoří osobní prvek společnosti. K obchodnímu vedení (zastupování) společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři. Obsahuje-li firma společnosti (dříve obchodní jméno) jméno komanditisty, ručí tento komanditista za závazky společnosti jako komplementář.

Družstvo - je kapitálové společenství neuzavřeného (předem neurčeného) počtu subjektů za účelem podnikání nebo zajišťování jiných potřeb svých členů. Od ostatních společností se družstvo liší tím, že nemusí (ale může) být založeno za účelem podnikání. Družstvo musí mít alespoň pět členů; to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby. Základní kapitál (dříve základní jmění) družstva musí činit nejméně 50 000,-- Kč. Výhodou družstva je jednoduchost přijímání dalších členů bez zápisu v obchodním rejstříku. Družstvo ručí celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva.

Akciová společnost, a. s. - je čistě kapitálovou společností. Chování a.s. je nejvíce ze všech společností kontrolováno obchodním zákoníkem. Společnost zastupuje představenstvo. Představenstvo kontroluje dozorčí rada. Hodnota základního kapitálu (dříve základní jmění) akciové společnosti je 2 000 000,-- Kč. Základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Copyright © IRBESS & BLUE System, s.r.o. 2005 - 2021